Friday, November 2, 2018

Mr. BACH'S FIVE STUDYING AND LIVING PRINCIPLES - NĂM NGUYÊN TẮC SỐNG VÀ HỌC HÀNH

Mindful eating at GĐPT Kim Quang - Photo: BXK


 Mr. BACH'S FIVE STUDYING AND LIVING PRINCIPLES - NĂM NGUYÊN TẮC SỐNG VÀ HỌC HÀNH
or CODE OF CONDUCT

            Classroom policies, policies on attendance, tardiness, dress code, electronic devices and behavior are addressed in the student handbook. They will be implemented along with district policies.  Students cannot use electronic devices at any given time in the classroom. Exceptions will be allowed during class activities such as Kahoot, Google classroom, researching, and so on.


FIVE STUDYING AND LIVING PRINCIPLES

            Mr. Bach will also implement these Five Studying/Living Principles in our classroom. It is a mindful way of living and we will practice reflective and mindfulness, as it is the key to peace and harmony with oneself in the classroom, in the family and ultimately in the world.

1. Do no harm. (Non-harming) – Abstain from intentionally hurting or killing any animate life.  Do not harass or bully anyone or other beings physically, mentally or emotionally. For example, if you see spiders or other insects in the classroom please take them outside or let me know and I will do it. In Mr. Bach’s classroom remember this wise saying: think no evil; speak no evil; act no evil, text no evil, post no evil and comment no evil.

2. Have integrity. (Honesty) – Don’t take anything that does not belong to you without permission, including intellectual property. This means that you should avoid plagiarism, copying, or taking materials such as chemicals from the lab. Only take what is offered. Practice self-discipline and show self-esteem.

3. Respect yourself and others. (Respect) – Respect all others, including different living organisms, fellow classmates, other teachers, substitute teachers, and so on. Show courtesy and politeness. Being respectful starts with the Golden Rules. Be considerate of other people's feelings. Show manners, etiquette and sincere intention as it is a way to keep society in harmony. Respect the classroom space and property. Being respectful also means don't discriminate and being open-minded.

4. Communicate responsibly. (Communication) – Let’s put ourselves in each other’s shoes. Be mindful of your communication, including what you think, say and do. Please be responsive rather than reactive- think of a win-win situation. Please listen attentively; use deep listening skills and loving speech.

5. Show kindness and compassion. (Compassion)  Show empathy and sympathy. Be kind, warm-hearted and caring to yourself and others around you. However, before you can show kindness, love or compassion for others, you must first practice self-kindness, self-love and self-compassion for yourself and family. In order to make our surroundings more kind, loving and compassionate, we have to be an agent of change. Happiness, love, kindness, and compassion start from the within.Mr. Phe Bach


NĂM NGUYÊN TẮC SỐNG VÀ HỌC HÀNH

            Chúng ta sẽ thực hiện năm Nguyên tắc Sống và Thực hành này trong lớp học. Đây là lối sống tỉnh giác và chúng ta sẽ thực hành quán chiếu và chánh niệm, vì nó là chìa khóa của hòa bình và sự hòa hợp với bản thân chúng ta trong lớp học, trong gia đình và nhất là trên thế giới.


Quy Tắc Ứng Xử
            Các nội quy trong lớp học, các chính sách của học đường như vắng học, trễ lớp, trang phục, thiết bị điện tử và hành vi v.v… được đề cập trong sổ tay học sinh. Tất cả sẽ được thực hiện cùng với các chính sách của học khu. Về các thiết bị điện tử, tại bất kỳ thời điểm nào, học sinh đều không được sử dụng chúng trong lớp học. Ngoại lệ sẽ được phép trong phạm vi hoạt động của các lớp như Kahoot, lớp Google, dành cho nghiên cứu, v.v... Ngoài ra, học sinh nên thực tập những điều sau đây:

1. Đừng làm hại. (Không gây hại) - Không được cố tình gây tổn thương hoặc giết chết bất kỳ sự sống nào. Không quấy rối hoặc bắt nạt bất cứ ai hay về mặt thể chất, tinh thần hay tình cảm. Ví dụ: nếu bạn nhìn thấy con nhện hoặc côn trùng khác trong lớp học, xin vui lòng đưa chúng ra ngoài hoặc cho thầy biết và thầy sẽ làm điều đó. Trong lớp học này, chúng ta nhớ và hành câu nói thâm thúy này:  Không nghĩ ác, không nói xấu, không hành động xấu xa, không chuyển tin ác, không đăng tải lời xấu ác và không bình luận xấu ác.

2. Hãy Chính trực. (Trung thực) - Không lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình nếu không được phép, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có nghĩa là các em nên tránh việc trích dẫn trái phép, sao chép, hoặc lấy các vật liệu như hóa chất từ phòng thí nghiệm. Chỉ lấy những gì được cung cấp. Hãy thực hành tự kỷ luật và thể hiện lòng tự trọng.

3. Tôn trọng bản thân mình và người khác. (Tôn trọng) - Tôn trọng tất cả những người khác, bao gồm những nhóm khác nhau như bạn cùng lớp, giáo viên ở trường, giáo viên dạy thế, v.v… Hãy thể hiện cung cách nhã nhặn và lịch sự. Bắt đầu sự tôn trọng với Quy tắc Vàng: Hãy tôn trọng cảm xúc của người khác. Hãy thể hiện hành vi tốt đẹp, đàng hoàng và đầy thiện ý, vì đó là một cách để giữ cho xã hội hòa hợp. Hãy tôn trọng không gian và tài sản của lớp học. Tôn trọng cũng có nghĩa là không phân biệt và hãy cởi mở.

4. Giao tiếp có trách nhiệm. (Truyền thông) - Hãy đặt mình vào hoàn cảnh và vị thế của nhau. Hãy chú ý đến cách giao tiếp của chính mình, bao gồm những gì mình suy nghĩ, nói năng và hành động. Hãy hồi đáp thay vì phản kháng – theo tinh thần cả hai đều có lợi. Hãy chăm chú lắng nghe; Hãy sử dụng khả năng lắng nghe sâu sắc và dùng ái ngữ.


5. Hiển thị tấm lòng tử tế và từ bi. (Từ bi) – Thể hiện sự đồng cảm và thông cảm. Hãy tử tế, thân tình và chu đáo với bản thân mình và với người. Tuy nhiên, trước khi bạn có thể bày tỏ lòng từ bi hoặc bác ái đối với người khác, trước hết bạn phải thực hành lòng từ bi và bác ái đối với bản thân và gia đình mình. Để làm cho môi trường xung quanh của chúng ta tử tế, thương yêu và từ mẫn hơn, chúng ta phải là một tác nhân của sự thay đổi. Hạnh phúc, tình yêu, lòng tốt, từ bi và tử tế bắt đầu từ bên trong của mỗi chúng ta.


Bạch X. Phẻ

No comments:

Post a Comment