Monday, November 12, 2018

KÍNH TIỄN THẦY THÍCH THIỆN HUYỀNKÍNH TIỄN THẦY THÍCH THIỆN HUYỀN

Thầy huyễn hóa xả thân
Nhẹ nhàng vui cảnh Phật
Tịnh tu trong lẽ thật
Tỉnh lặng giữa Ta Bà

Thầy luôn mở lòng ra
Với duyên sinh nhân loại
Lẽ không Thầy vừa toại
Hạc vàng lặng lẽ đi

Trước Thiện sau Huyền tâm tỏ rạng
Chư hạnh vô thường, thị sinh diệt pháp;
Sinh diệt diệc dĩ, tịch diệt vi lạc
.
Diệu hạnh vô trụ; Thị tịch phi tịch!