Wednesday, January 6, 2021

Charlie - Cao điểm 1015 | Charlie - The high point of 1015


Charlie - Cao điểm 1015

Xin cầu nguyện cho những ai đã nằm xuống ở các huyện: Sa Thầy, Ngọc Hồi và Dakto trong chiến tranh.

Những nỗi đau chiến tranh mất mát
đã hơn nửa thế kỷ qua
còn nguyên hay vơi đi, gần hay xa
chúng ta, Có Mặt Cho Nhau, về đây
cầu nguyện cho cả đôi bên
siêu thoát
những khổ đau, hận thù và phiền não
bay vèo như gió thoảng mây bay
trên đồi Charlie (Sạc Ly)
Qua đi, qua đi
Cầu xin an lành
Cầu xin siêu thoát

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Yết đế, Yết đế, Ba ra Yết đế,
Ba ra Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.

Ði qua, đi qua. Ði qua bờ bên kia,
Ðã đi qua đến bờ bên kia, reo vui!

Gone, gone. Gone beyond, gone far beyond. Awaken, Rejoice

Bạch X. Phẻ


Charlie - The high point of 1015
Pray for those who died in three districts of Sa Thay,
Ngoc Hoi and Dakto during the Vietnam War.

The pain of war, its enormous loss, and suffering
It has been more than half a century
still lingered, attached and/or eased, near or far
We, Presencing for Each Other, are here
pray for both sides!
Rest in Peace.
Sublimity, in the Pure Land, in the Haven,
or in the presence of God
Hoping and praying for suffering, hatred, and afflictions to ease.
Breezing by like the wind,
or like the floating clouds on Charlie hill.
May all rest at ease
May all rest in peace.

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Yết đế, Yết đế, Ba ra Yết đế,
Ba ra Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.

Ði qua, đi qua. Ði qua bờ bên kia,
Ðã đi qua đến bờ bên kia, reo vui!

Gone, gone. Gone beyond, gone far beyond. Awaken, Rejoice

Phe Bach

No comments:

Post a Comment