Friday, February 10, 2023

THE SPRING HAVE ARRIVED - MÙA XUÂN VỀ

 


THE SPRING HAVE ARRIVED


Listen, listen! The spring is blooming 

Live, laugh and love

Happiness spreads from the inside out

Love and more love for each other is way of life!


MÙA XUÂN VỀ 

Lắng nghe mùa xuân về

Rộn ràng cả sơn khê

Vàng trong ngoài êm ấm

Yêu nhau trọn cơn mê!


Bạch X. Phẻ

No comments:

Post a Comment