Monday, October 22, 2012

ANH ĐANG BÊN EM


                                                 Ảnh - Nguyễn Phương Uyên from BBC

ANH ĐANG BÊN EM
   Mong em Nguyễn Phương Uyên bình an

Uyên hỡi em ở đâu
Công an bắt em rồi
Vừa tròn hai mươi tuổi
Em phận nước nổi trôi

Tại sao chúng bắt em
Chỉ vì em yêu nước
Viết thơ chống giặc tàu
Làm gì mà nên tội

Uyên hỡi em ở đâu
Gia đình đang lo lắng
Bạn bè càng u sầu
Đất nước mình cay đắng

Uyên hỡi em an tâm
Việc em làm chính nghĩa
Bao người hướng về em
Người anh thư đất Việt.

Oct. 19, 2012.

No comments:

Post a Comment