Thursday, August 20, 2020

Americans' Deaths - Những cái chết của người Mỹ


Americans' Deaths

Another weekend
Another 9.11
For the last 4 months
Went by

August 7th, 2020

Những cái chết của người Mỹ Lại một cuối tuần Thêm một đại nạn 9.11 Như thế, trong 4 tháng hơn Vẫn trôi qua
Ngày 7 tháng 8 năm 2020