Sunday, December 21, 2014

MÃI QUẤN QUÍT BÊN NHAU


Giữa ngày và đêm; giữ sống và chết. Hình - BXK

MÃI QUẤN QUÍT BÊN NHAU
  Thân tặng anh chị Lương Vân Các

Giữa đêm và ngày
Giữa quá khứ và tương lai
Giữa ảo mộng và thực tại
Giữa có và không
Chỉ còn...
_________(đôi ta/nắng lên)_____________ !


OUR INTERTWINED SOULS
           For Luong Van Cac

Between the night and day
Between the past and future
Between the fantasy and reality
Between there is and there is not
Just only
_________________ (two of us / the sun is up) !

No comments:

Post a Comment