Monday, February 7, 2022

Phillip Moffitt: Loving-Kindness (or Metta) Practice | Thực hành tâm từ (hoặc Metta)

 

In Buddhism, the word Dharma, or Dhamma, means ‘truth.’ It also refers to the teachings of the Buddha and the spiritual insights attained by practicing meditation. I teach a form of meditation called ‘mindfulness,’ which comes from the Theravada Buddhist tradition of Vipassana, or ‘insight,’ meditation. Over the past 20 years, I have taught meditation classes and retreats at Buddhist centers around the country and at Spirit Rock Meditation Center, where I am a member of the Teacher Council. In all my teachings, I offer guidance for living the Dharma in daily life. | Integrating Buddha’s teachings in daily life with Phillip Moffitt

Trong Phật giáo, từ Pháp, hay Dhamma, có nghĩa là ‘chân lý.’ Nó cũng dùng để chỉ những lời dạy của Đức Phật và những hiểu biết tâm linh đạt được khi thực hành thiền định. Tôi đang hướng dẫn các lớp ‘chánh niệm’, xuất phát từ truyền thống Vipassana của Phật giáo Nguyên thủy, hay thiền ‘tuệ giác’. Trong hơn 20 năm qua, tôi đã giảng dạy các lớp thiền và các khóa tu tại các trung tâm Phật giáo trên toàn quốc và tại Trung tâm Thiền Spirit Rock, nơi tôi là thành viên của Hội đồng Giáo thọ. Trong tất cả các bài giảng của tôi, tôi đưa ra hướng dẫn để sống đạo trong cuộc sống hàng ngày. | Tích hợp lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống hàng ngày của Phillip Moffitt

Loving-Kindness (or Metta) Practice

Phillip Moffitt | Dharma Wisdom

In loving-kindness practice, you repeat the following phrases for yourself and then for your loved ones, friends, teachers, strangers, enemies, and finally all sentient beings. You can say these phrases either out loud or silently to yourself. Try to keep a steady rhythm going while you’re repeating these words and avoid letting your mind wander. Visualize the person you’re directing loving-kindness toward and how the benefits of each of these phrases would feel to them.

I developed the phrases below in collaboration with a group of inmates in a prison meditation program. The words represent benefits they could imagine in their circumstances. I encourage you to make up your own phrases.

  • May I be safe from internal and external harm.
  • May I have a calm, clear mind and a peaceful, loving heart.
  • May I be physically strong, healthy, and vital.
  • May I experience love, joy, wonder, and liberating wisdom in this life, just as it is.

Thực hành Tâm từ (hoặc Metta)

Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng dịch Việt

Trong việc thực hành và phát triển tâm từ, bạn lặp lại những cụm từ sau đây cho chính mình và sau đó cho những người thân yêu, bạn bè, thầy cô, người lạ, kẻ thù, và cuối cùng là tất cả chúng sinh. Bạn có thể nói to hoặc nói thầm những cụm từ này với chính mình. Cố gắng giữ nhịp điệu ổn định trong khi lặp lại những từ này và tránh để tâm trí bạn đi lan man. Hình dung người mà bạn đang hướng lòng nhân ái tới và lợi ích của mỗi cụm từ này sẽ mang lại cho họ như thế nào.

Tôi đã phát triển các cụm từ dưới đây với sự cộng tác của một nhóm tù nhân trong một chương trình thiền trong tù. Các từ thể hiện những lợi ích mà họ có thể hình dung trong hoàn cảnh của họ. Tôi khuyến khích bạn tạo ra các cụm từ của riêng mình.

  • Cầu mong cho tôi được an toàn khỏi tác hại bên trong và bên ngoài.
  • Cầu mong cho tôi có một tâm hồn bình tĩnh, sáng suốt và một trái tim bình yên, yêu thương.
  • Cầu mong cho tôi có thể chất mạnh mẽ, khỏe mạnh và sống tràn đầy năng lượng.
  • Cầu mong cho tôi trải nghiệm tình yêu, niềm vui, sự thú vị và trí tuệ giải thoát trong cuộc sống này, giống như nó vốn có.

_________________________________

Source | Nguồn:
Dharma Wisdom | Chánh Pháp

No comments:

Post a Comment