Saturday, April 22, 2023

TỰ TÌNH --- SELF-CONFESSIONTỰ TÌNH

Còn nghe được tiếng ve sầu
Còn yêu đốm lửa đêm sâu bập bùng
Quê nhà trên đỉnh Trường Sơn
Cho ta gởi một nỗi hờn thiên thu


(Nha Trang 4. 1975)

Tuệ Sỹ


SELF-CONFESSION


 I can still hear the wailing of cicadas,
 still love the scintillating fire flakes in the night,
 the home on top of the Truong Son Mountain
 Let me entrust you with my everlasting ire.


(Nha Trang April, 1975)


Translated by Phe Bach


No comments:

Post a Comment