Thursday, November 24, 2011

CHỜ NHAU

                                    Ảnh Quảng Mỹ gởi. Missing are Thạc, Cynthia and Khỏe

CHỜ NHAU
  Tặng ACE GĐPT KQ - Run To Feed The Hunger 2011

Chờ em lá rụng hững hờ
Vàng Thu lá đổ đôi bờ tử sinh
Mưa rơi nhẹ hạt lung linh
Tình em chiếc lá linh đinh vô thường.

Thanksgiving day, 2011 - CSUS

2 comments: