Monday, November 28, 2011

CHIẾC PHONG CẦM

                                                     Tu Viện Đại Đăng, Bonsall, CA - Ảnh: BXK
CHIẾC PHONG CẦM

Chiếc phong cầm ngân nga trong gió
Sắc và không ngay giữ phù du
Như huyễn như thường nghe là lạ
Cõi thiên thai mộng vỡ vô thường.

Tu Viện Đại Đăng, Bonsall, CA
09/17/2011.
Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment