Thursday, December 1, 2011

Như Đóa Vô Thường


Như Đóa Vô Thường
              Tặng chị Nguyên Lợi


Như đóa vô thường đời mộng ảo
Thiền môn sen nở thoát hương đưa
Thuần Tín trao dồi giới định huệ
Phật môn vô ngã chơn tánh xưa.

No comments:

Post a Comment