Tuesday, December 27, 2011

TRÊN ĐỒI CAO


TRÊN ĐỒI CAO

Chiều trên đồi, gió về xao xuyến
Ánh tà dương quyến luyến mây hồng
Gió ru mát dịu hư không
Cỏ lung lay gió; mây lâng tơ lòng
Tối về một mảnh trời trong
Ngàn sao lấp lánh long đong nỗi niềm:
Ôi tổ chức, màu Lam bất diệt
Đang đương đầu bảo táp phong ba..
Ôi giáo hội, ngàn năm văn hiến…
Rồi thăng trầm, duyên nghiệp, hợp tan
Ôi xã tắc sơn hà còn đó
Mà như nghe nuốt lệ vào tim
Ai những đấng anh hùng hào tử
Máu của người có đổ biển đông?
Nhưng thay đổi dù to hay nhỏ
Hãy bắt đầu từ những cá nhân
Mọi giải pháp nên đặc trên nhân bản,
Tứ vô lượng tâm và tha thứ bao dung
Ôi mọi pháp trùng trùng duyên khởi
Pháp Hoa Kinh bàng bạc muôn nơi.
Tối trên đồi, gió về xao xuyến
Nghe hư không tỏa ngát hương đêm.

Tâm Thường Định
Tu Viện Năng Nhơn, San Jose, CA
September 2009

No comments:

Post a Comment