Monday, November 14, 2011

NHƯ

NHƯ

Đâu là mộng
huyễn
chơn thường

Đâu là ngã tịnh
lạc thường
chơn như

Đâu là sắc sắc
không không

Đâu là bát nhã
vầng trăng bồ đề.

No comments:

Post a Comment