Sunday, December 25, 2016

VẪN CHƯA NÓI LỜI TỪ BIỆT

Thầy Đức Trí - Photo: Quangduc.com
VẪN CHƯA NÓI LỜI TỪ BIỆT
Kính Tiễn Thầy Đức Trí

Thầy lặng lẽ ra đi
Bóng chiều chưa đổi sắc
Đời Thầy vốn trầm mặc
Tâm rộng dòng sông Hương

An nhàn cõi yêu thương
Thầy thong dong cõi Tịnh
Đức Trí hiệu Huệ Niệm
Tự Chánh Huệ ung dung

Thầy đi chánh pháp muôn trùng
Vô thường, Vô ngã, Khổ, Không hiện tiền!
Thầy về an toạ hồng liên
Nhất tâm niệm Phật vô biên hạnh người!

No comments:

Post a Comment