Sunday, December 10, 2017

KHÔNG KHÔNG – SUNYATA SUNYATA

Bãi Nồm Xưa! - ảnh NhơnLý's friend

KHÔNG KHÔNG – SUNYATA SUNYATA

Tưởng rằng cõi có là không
Cõi không là có cókhông bạt ngàn
Bây chừ sông núi rõ ràng
An vui tự tại buộc ràng chi mô!