Sunday, January 7, 2018

MÂY TRẮNG QUA ĐỒI

Thư pháp của Uyên Nguyên viết thơ Tâm Thường Định tiễn GS. Phạm Công Thiện. 

MÂY TRẮNG QUA ĐỒI
 Kính tiễn GS Tâm Đức Trần Quang Thuận

Qua đồi cõi mộng thong dong
Trầm luân một kiếp Tánh không liễu rồi
Phẩy tay sông rộng thảnh thơi
Thuyền từ Bát nhã đạo đời thịnh hưng!

Nhóm Hoa Đàm kính bái.

No comments:

Post a Comment