Wednesday, January 26, 2022

C. Mindfulness: CONDOLENCE ON THE PASSING OF ZEN MASTER THÍCH NHẤT HẠNH

Lời dẫn: Ban tổ chức Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam vào năm 2019 gởi thư mời chúng tôi, những người được mời thuyết trình tại Việt Nam, viết Thư chia sẻ trước sự ra đi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Vì thế, chúng tôi xin mạn phép hạ bút ở đây.
Sacramento, Jan. 25th,  2022.


CONDOLENCE ON THE PASSING OF

ZEN MASTER THÍCH NHẤT HẠNH


Namo Shakyamuni Buddha!

Dear Venerable Sanghas

Dear Sisters and Brothers in Dharma, 

Though we may feel sad with Thay’s passing to the other shore, in our hearts we feel him continuing in each and all of us.  We understand and live his teaching: “This body of mine will disintegrate, but my actions will continue me.  If you think I am only this body, then you have not truly seen me. When you look at my friends, you see my continuation. When you see someone walking with mindfulness and compassion, you know he is my continuation. I don’t see why we have to say ‘I will die’ because I can already see myself in you, in other people, and in future generations.

Even when the cloud is not there, it continues as snow or rain. It is impossible for the cloud to die. It can become rain or ice, but it cannot become nothing. The cloud does not need to have a soul in order to continue. There’s no beginning and no end. I will never die. There will be a dissolution of this body, but that does not mean my death. I will continue, always.”

Thay's spirit and legacy live on in us. Our thoughts, speech and actions are his continuation. In our mindful moments, Thay is in the sunburst at dawn, the water of the ocean wave, the teacup in our hands, or a quiet meal together.  In our very breathing, Thay enriches our humanity and love for each other.  

May all of us be safe, well, at ease and happy.

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, 

Ba la Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.

Ði qua, đi qua. Ði qua bờ bên kia,

Ðã đi qua đến bờ bên kia, reo vui!

Gone, gone. Gone beyond, gone far beyond. Awaken, Rejoice


In peace and compassion,

W. Edward Bureau and Phe Bach


      

Sacramento, Jan. 25th,  2022.

 

Nam Mô đức Bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

Kính thưa Tăng Thân Làng Mai và Môn đồ pháp quyến

Kính thưa quý Sư Anh, Sư chị

Mặc dù chúng ta có cảm thấy đau buồn khi Thầy qua bờ bên kia, nhưng trong thâm tâm, chúng ta cảm thấy Thầy vẫn đang tiếp trong người và trong tất cả chúng ta. Chúng ta cần hiểu và sống theo lời dạy của Người, “Cơ thể này của tôi sẽ tan rã, nhưng hành động của tôi sẽ tiếp tục tôi… Nếu bạn nghĩ rằng tôi chỉ là cơ thể này, thì bạn đã không thực sự nhìn thấy tôi.  Khi bạn nhìn vào những người bạn của tôi, bạn sẽ thấy sự tiếp tục của tôi.  Khi bạn nhìn thấy ai đó bước đi với chánh niệm và lòng từ bi, bạn biết người đó là sự tiếp nối của tôi.  Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải nói "Tôi sẽ chết", bởi vì tôi đã có thể nhìn thấy chính mình trong bạn, trong những người khác và trong các thế hệ tương lai.

  Ngay cả khi không có mây ở đó, nó vẫn tiếp tục như tuyết hoặc mưa.  Không thể để đám mây chết.  Nó có thể trở thành mưa hoặc băng, nhưng nó không thể trở thành hư không.  Đám mây không cần phải có linh hồn để tiếp tục.  Không có bắt đầu và không có kết thúc.  Tôi sẽ không bao giờ chết.  Sẽ có một sự tan rã của cơ thể này, nhưng điều đó không có nghĩa là cái chết của tôi. Tôi sẽ tiếp tục, luôn luôn”.

Hạnh nguyện và di sản tâm linh của Thầy sống mãi trong chúng ta. Những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng tôi là sự tiếp nối của Thầy. Chính trong những giây phút chánh niệm mà ta đang thực tập, ta thấy Thầy đang ở trong ánh nắng lúc rạng đông, trong làn nước sóng sánh, tách trà trên tay, trong từng hơi thở hay bữa cơm yên tĩnh bên nhau. Trong chính hơi thở của chúng ta, Thầy làm giàu cho nhân loại và tình yêu thương của nhau.

Cầu mong tất cả chúng ta được an toàn, tốt lành, thoải mái và hạnh phúc.


Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.


Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, 

Ba la Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.


Ði qua, đi qua. Ði qua bờ bên kia,

Ðã đi qua đến bờ bên kia, reo vui!


Gone, gone. Gone beyond, gone far beyond. Awaken, Rejoice


Với lòng an bình và từ bi.

Đệ tử Tâm Thường Định (Phe X. Bach)

W. Edward Bureau. No comments:

Post a Comment