Thursday, November 19, 2015

NHỚ MẸ - MISSING YOU, MOMMY

Smiles - Photos: BXK

NHỚ MẸ

Năm chín ngày
nhớ Mẹ
Nước mắt cứ 
Nghẹn
Rơi
Mỗi khi nghĩ về Mẹ
Nước mắt không thành lời

MISSING YOU, MOMMY
59 days past
still missing you
Our tears
shedding
and falling
Whenever we think of you, Mom
Our tears kept rolling--

1 comment: