Sunday, May 10, 2020

Nụ Cười Của Mẹ

Nhạc phẩm NỤ CƯỜI CỦA MẸ - Ý thơ: Bạch Xuân Phẻ - Nhạc: Đức Quảng -
Hòa âm: Hưng Việt - Ca sĩ: Nguyễn Duyên Quỳnh


Nụ Cười Của Mẹ (Karaoke version)