Friday, August 26, 2016

TRANG TƯỞNG NIỆM ANH BẠCH XUÂN THẢO - In loving memory of Brother Thao Bach.


TRANG TƯỞNG NIỆM ANH BẠCH XUÂN THẢO

1. CÁO PHÓ
2. Memorial Service
3. Kỷ niệm về Thảo - Bạch Thị Phượng
4. Mẹ Tôi - Bạch X. Phẻ (có những đoạn về anh Thảo)
5. My Mother by Phe Bach (There are paragraphs about Mr. Thao Bach)
6. Đến, Đi. Coming, Going. (Calligraphy by Mr. Biên Phương)
7. Cực Lạc Em Về - Thơ Nguyên Quang
8. Cực Lạc Em Về - Nhạc và trình bày: Nguyên Quang
9. Thương Tiễn Thảo - Thơ Bạch Kim Phượng
10. Tiễn Bạch Xuân Thảo - Tâm Trong Bồ Tát. Thơ Trần Kiêm Đoàn
11. Cầu Nguyện Vãng Sanh của Chư Tôn Đức và Pháp Hữu. Vietbao.com
12. Điện thư chia buồn của Trang nhà Quảng Đức
13. Hình ảnh Tang Lễ - Uyên Nguyên
14. Thành Kính Tri-Ân. Words of Gratitude and Appreciation

No comments:

Post a Comment