Tuesday, April 6, 2021

BBT Sen Trắng Hoa Kỳ: ĐIỂM TIN TRONG NGÀY 06 THÁNG TƯ, 2021

Thích Nhất Hạnh | Chân Đạt dịch Việt: Quyền lực đích thực

 THICH NHAT HANH 68A.jpg


Khi chú trọng vào quyền lực tâm linh, lòng từ bi cũng sẽ trở thành mục đích của ta bên cạnh mục đích tối hậu là cầu lợi. Chúng ta không cần khước từ tài lợi, nhưng lòng từ bi sẽ giúp chúng ta thành công hơn về kinh tế hay chính trị.  | https://sentrangusa.com/2021/04/06/thich-nhat-hanh-chan-dat-dich-viet-quyen-luc-dich-thuc/

Bhikkhu Bodhi 2.jpg

Theo tôi, gốc rễ của mọi thực hành Giáo pháp đúng đắn là đức tin đúng đắn... ? ... At the very root of all proper Dhamma practice, in my view, is proper faith | https://sentrangusa.com/2021/04/06/bhikkhu-bodhi-bcbs-teaching-buddhism-in-america/

BÀI MỚI CẬP NHẬT, 6 THÁNG TƯ, 2021:

1. Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Thống Hợp Trong Thanh Tịnh | https://sentrangusa.com/2021/04/06/nguyen-tho-tran-kiem-doan-thong-hop-trong-thanh-tinh/

2. Tâm Bao Dung – Nguyễn Quốc Kỳ | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Làm Mới Sinh Hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ https://sentrangusa.com/2021/04/06/tam-bao-dung-nguyen-quoc-ky-tieu-luan-ket-khoa-van-hanh-i-lam-moi-sinh-hoat-gia-dinh-phat-tu-viet-nam-tai-hoa-ky/

3. Chí Pháp Nguyễn Thanh Quang: Ðàn Chim Di Cư | https://sentrangusa.com/2021/04/06/chi-phap-nguyen-thanh-quang-dan-chim-di-cu-2/

4. Quang Minh Thich | FSU Library: Vietnamese Buddhism in America | 3-CHAPTER 1: The Transmission of Buddhism to Vietnam | Part 1 | https://sentrangusa.com/2021/04/06/quang-minh-thich-fsu-library-vietnamese-buddhism-in-america-3-chapter-1-the-transmission-of-buddhism-to-vietnam-part-1/

5. Hồi Ký Nguyễn Xuân Thu: Chương 1: Đứa Trẻ Mồ Côi | Chapter 1: Childhood | https://sentrangusa.com/2021/04/06/hoi-ky-nguyen-xuan-thu-chuong-1-dua-tre-mo-coi-chapter-1-childhood/

6. Trịnh Thanh Thủy: Nghiện Game Có Phải Là Căn Bịnh Đáng Lo Hay Không? | https://sentrangusa.com/2021/04/06/trinh-thanh-thuy-nghien-game-co-phai-la-can-binh-dang-lo-hay-khong/

7. Andrew Olendzki | BCBS: The Case Against Racism | https://sentrangusa.com/2021/04/06/andrew-olendzki-bcbs-the-case-against-racism/

No comments:

Post a Comment