Sunday, March 1, 2020

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA - THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

- THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ RA ĐI CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ


Với sự ưu buồn mà tôi biết được sự ra đi gần đây của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Thích Quảng Độ. Tôi xin cầu nguyện cho người huynh trưởng tinh thần của chúng tôi và lời phân ưu đến với môn đồ pháp quyến.


Mặc dù tôi đã không có cơ hội gặp mặt Đức Tăng Thống, tôi biết là Ngài đã hy hiến bản thân cho việc hoằng hoá độ sinh. Trong lúc chúng ta tưởng nhớ Ngài, chúng ta có thể hoan hỉ là Ngài đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Với sự cầu nguyện của tôi,

(Ký tên)
Đức Đạt Lai Lạt Ma


Nguồn: fb Văn Phòng II Viện Hoá Đạo

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA GỬI LỜI PHÂN ƯU VỀ SỰ TỪ TRẦN CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

Ngày 28 tháng Hai 2020

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi lời phân ưu về sự từ trần của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Tôi ưu sầu khi nghe tin gần đây Đức Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Thích Quảng Độ, đã từ trần tại Việt Nam. Tôi xin cầu nguyện cho bậc huynh trưởng tinh thần của chúng ta và xin gửi lời phân ưu đến với nhiều môn đồ pháp chúng của ngài.

Mặc dù tôi chưa có cơ hội gặp mặt Đức Tăng Thống, tôi biết rằng ngài đã cống hiến cả đời mình cho việc hoằng hoá độ sinh. Trong lúc chúng ta tưởng nhớ ngài, chúng ta có thể hân hoan rằng ngài đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Với lời cầu nguyện của tôi,

Đạt Lai Lạt Ma 
(ký tên)

(Hoàng Ngọc Tuấn dịch)