Monday, March 2, 2020

AN NHIÊN

An nhiên tĩnh tọa - Photo: Thiên Nhạn

AN NHIÊN
Tặng Thầy Hạnh Viên

An trong cõi bất an
Thường trong cõi vô thường
Hạnh Thầy luôn vẫn một
Viên giác Bồ Đề Tâm!

Bạch X. Phẻ
Inner peace is the essence of an awakening life.